Gedragscodes en Transparantie

Transparantie: Aanbod op Maat

Aanbod op Maat is een regeling die alle energieleveranciers dwingt om aan kleinverbruikers dezelfde terminologie, kosteninzicht en volledigheid van een aanbod te geven. Controle en handhaving van deze regels wordt gedaan door de overheid (ACM). NieuweStroom past dezelfde transparantie ongevraagd toe bij zakelijke klanten en bij Grootverbruikers.

Transparanter dan NieuweStroom is geen enkele leverancier: wij vertellen u precies hoe het zit met onze inkoopprijzen, onze voorwaarden, onze marges en waar onze producten vandaan komen, zonder addertjes onder het gras. 

Keurige behandeling: Gedragscode Consument en Energieleverancier

Naar aanleiding van overheidseisen heeft de brancheorganisatie Vereniging Energie-Nederland een gedragscode opgesteld die beschrijft hoe leveranciers zich moeten gedragen ten opzichte van consumenten: de ‘Gedragscode Consument en Energieleverancier 2020’. Daarin worden eisen gesteld aan de communicatie met consumenten.

NieuweStroom richt zich op de zakelijke markt en voldoet ook voor alle zakelijke klanten aan die gedragscode. De controle op deze gedragscode wordt door de overheid (ACM) gedaan; NieuweStroom is toegetreden tot deze gedragscode. 

Informatieplicht: Regelmatig verbruiksoverzicht

EU regelgeving verplicht alle leveranciers tot de verstrekking van verbruiksoverzichten en besparingsadviezen aan klanten en tenminste 1x per 2 maanden aan klanten die een slimme meter hebben. Controle hierop vind plaats door de ACM.

NieuweStroom doet ook hier meer dan nodig is, omdat klanten met een slimme meter via mijnnieuwestroom dagelijks inzicht hebben in hun verbruik en de kosten daarvan en maandelijks een verbruiksoverzicht ontvangen in de vorm van hun maandafrekening. 

Privacy: Gedragscode Leveranciers slimme meters

NieuweStroom is aangesloten bij de gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012. Deze gedragscode schrijft de maatregelen voor die NieuweStroom moet nemen om aan alle eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te voldoen. U kunt deze gedragscode hier downloaden. 

Naast steekproefsgewijze controle door het College Bescherming Persoonsgegevens wordt NieuweStroom bij de jaarlijkse accountantscontrole gecontroleerd op de naleving van deze gedragscode. U kunt de nalevingsverklaring over het afgelopen kalenderjaar hier downloaden.

Feitelijk is deze gedragscode alleen bedoeld voor de bescherming van natuurlijke personen (= consumenten) en niet van toepassing op zakelijke klanten. NieuweStroom past voor alle klanten dezelfde beschermingsregels toe en laat zich hierop bij de accountantscontrole vrijwillig controleren.